Medezeggenschapsraad

De inspraak en medezeggenschap van ouders en personeel met betrekking tot het schoolbeleid is geregeld via de medezeggenschapsraad (MR). Deze raad, samengesteld uit ouders en teamleden, heeft advies- en instemmingsrecht bij verschillende onderwijskundige en organisatorische zaken. De directeur , Ingrid Stokkermans, heeft geen officiële zitting in de raad maar woont de vergaderingen wel bij. Zij kan over verschillende zaken tekst en uitleg geven.

De MR heeft overleg over o.a. de volgende onderwerpen:

  • ouderparticipatie
  • zorg voor de leerlingen
  • personeelsbeleid
  • schoolplan
  • schoolvakanties

De medezeggenschapsraad bevordert naar vermogen, openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school.

De medezeggenschapsraad is als volgt samengesteld.
Oudergeleding: Stefan Pot, Tonny Döbler, Larry van Ommen en Marlein Molenschot
Teamgeleding: Bianca van Kuijk, Leen Geldof, Ilse Mutsaers, Robin Henskens en Ilonca van der Made

Indien u meer wilt lezen over medezeggenschap op school kunt u onder meer terecht op de site van de 
Nederlandse oudervereniging Katholiek Onderwijs (NKO)