Missie en visie

Waar staan wij voor ?

Het afgelopen schooljaar heeft het team van de Theresia samen met het team van de KlimOp de missie en visie voor de nieuwe basisschool (basisschool De BERK) die zij samen gaan vormen geformuleerd. De komende jaren wordt op beide scholen vanuit deze visie naar het samengaan van de scholen toegewerkt.

De missie

Basisschool De BERK; Betrokken, Eigentijds, Respectvol en Kindgericht.

De visie

Op De Theresia (straks bs De BERK) worden de kinderen van nu voorbereid op de samenleving van later.  
Dit doen we vanuit een Betrokken houding, vanuit de driehoek leerkracht, leerling, ouder.  
Er wordt gebruik gemaakt van Eigentijdse onderwijsmethodieken en materialen.  
We dragen zorg voor een prettige leeromgeving waarin eenieder (leerkrachten, leerlingen en ouders) zich gezien en gehoord voelt en Respectvol met elkaar omgaat.  
We werken Kindgericht. Met ons onderwijs en begeleiding sluiten we zoveel mogelijk aan bij de onderwijsbehoeften van ieder kind. 

 Op 3 voor ons belangrijke onderwerpen werken we de visie wat specifieker uit. 

De visie op identiteit   

De Theresia geeft invulling aan de uitgangspunten zoals die vanuit Leerrijk! genoemd zijn.   We dragen zorg voor een veilige sfeer op onze school waarin kinderen zich gezien en gehoord voelen. Hierbij houden we rekening met verschillen in aanleg, ontwikkeling, afkomst.   
Dit vraagt om een respectvolle houding en omgangsvormen van eenieder die bij onze school betrokken is. In een gedragscode zijn de omgangsvormen beschreven waaraan eenieder zich dient te houden.  
We besteden aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling.  Wij streven ernaar dat kinderen zich bekwaam en zeker voelen en actie durven te nemen. Hun welbevinden is het uitgangspunt. Leerkrachten kunnen inspelen op de behoeften van de kinderen op dit gebied, o.a. door het inzetten van de Kanjertraining.  
De Theresia heeft de katholieke identiteit.    
Door het aanbieden van de Kanjertraining en Bijbelverhalen schenken we aandacht aan de normen en waarden. Ons onderwijs en handelen is gebaseerd op de uitgangspunten van het katholieke gedachtengoed.   

De visie op onderwijs  

Op De Theresia willen we met het onderwijs zoveel mogelijk aansluiten bij de onderwijsbehoeften van ieder kind. Dit vraagt van de leerkrachten dat ze goed om kunnen gaan met verschillen tussen de kinderen. Uitgangspunt blijft de jaargroep als geheel, met daarin kinderen met dezelfde onderwijsbehoeften. Waar nodig wordt ingespeeld op de individuele behoeften van een kind. Belangrijk hierbij is dat kinderen meer en meer eigenaar worden van hun eigen leerproces en dat leerkrachten zicht hebben op de leerlijnen en de te behalen doelen.  Dit zijn tevens voorwaarden voor het thematisch/ onderzoekend leren, dat naast het aanbod van de basisvakken een belangrijke plaats in ons onderwijsprogramma in gaat nemen. Door binnen het thematisch onderwijs kinderen ontdekkend en onderzoekend te laten leren ontwikkelen ze vaardigheden en doen ze kennis op. Het vergroot de zelfstandigheid en het eigenaarschap van de leerling, de leerkracht krijgt een coachende rol. Daarbij krijgt ICT een steeds prominentere rol in de verwerking van de leerstof. Het aanleren van ICT-vaardigheden en bewustwording met betrekking tot de manier van omgaan met social media is onderdeel van ons onderwijsaanbod.  

Visie op samenwerking   

Het succesvol fuseren van De Theresia en De KlimOp tot basisschool De BERK is mede afhankelijk van een goede samenwerking. Samenwerking en samengaan van de teams, medezeggenschapsraden, ouderverenigingen en onze leerlingen.   
Door samen na te denken over de nieuwbouw, het vormgeven en organiseren van het onderwijs, waarbij ieders inbreng ertoe doet, werken we toe naar het succesvol samengaan van beide scholen. Teamscholing, teambuilding, leren van en met elkaar, leveren hier een belangrijke bijdrage aan.  
We werken vanuit de driehoek ouder-leerkracht-kind. Ouders kennen hun kind het best. Samen met hen en hun kind stemmen we af hoe we het optimaal mogelijke uit het kind kunnen halen.   
Samenwerken op leerlingniveau wordt onder andere zichtbaar door de inzet van coöperatieve werkvormen en het werken in onderzoeksgroepen.   

 

Hoe brengen we dit in de praktijk?
Wij vinden het als team erg belangrijk om leerlingen uit te dagen op zowel cognitief als sociaal gebied. Dit betekent dat we hoge doelen stellen en deze proberen te bewerkstelligen. Het is natuurlijk niet zo dat alle leerlingen aan dezelfde doelen kunnen voldoen en op dezelfde manier leren. We houden rekening met verschillen in aanleg, ontwikkeling en achtergrond en doen zo recht aan de eigenheid van ieder kind. In de afgelopen jaren hebben we het  “leerstofjaarklassensysteem“ aan de verschillen in aanleg en tempo bij de kinderen aangepast. We bekijken per kind wat haalbaar is. We spelen hier op in door instructie te geven op drie niveaus:

  1. Er zijn leerlingen die een korte instructie krijgen en zelfstandig aan het werk kunnen. Zij maken vaak minder basisstof en krijgen vervolgens verrijkingsstof aangeboden. Kinderen die echt even wat meer uitdaging nodig hebben en niet voldoende hebben aan de standaard verrijkingsstof, krijgen levelwerk aangeboden. Levelwerk is een leerlijn voor intelligente en (hoog)begaafde leerlingen in het basisonderwijs. 
  2. De middengroep volgt de klassikale instructie en verwerkt vervolgens de basisstof zelfstandig.
  3. Er bestaat ook in iedere groep een cluster met leerlingen die de basisstof niet zelfstandig kunnen verwerken. Zij hebben hier hulp bij nodig van de groepsleerkracht. Deze hulp krijgen ze tijdens de verlengde instructie. De leerkracht oefent de basisstof samen met de leerlingen in.

Eigentijdse didactische werkvormen, het coöperatief leren, nemen binnen ons onderwijs een belangrijke plaats in. Een aantal maal per week wordt een coöperatieve werkvorm aangeboden. Deze kan gericht zijn op het steeds op een andere manier verwerken van de leerstof. Op deze manier hopen we de motivatie en betrokkenheid van kinderen bij het onderwijs leerproces te versterken. De activiteit kan ook gericht zijn op het verbeteren van de sfeer in de klas, de klas-en teambouwers. Heel belangrijk in deze is een duidelijk zichtbare (zowel voor de kinderen als de leerkrachten) doorgaande lijn binnen de school.

Naast het werken aan de cognitieve ontwikkeling van de kinderen vinden we het bijdragen aan het versterken van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen ook erg belangrijk. We willen hen de vaardigheden meegeven om vol vertrouwen na groep 8 door te stromen naar een nieuwe school. Om dit te realiseren zijn bieden we de "Kanjertraining" aan. Deze methode is effectief gebleken bij het aanleren van sociale vaardigheden en bij pestproblematiek. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). Met behulp van een leerlingvolgsysteem bestaande uit leerkrachtobservaties en leerlingvragenlijsten wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling van alle kinderen in kaart gebracht en gevolgd.

ICT neemt een belangrijke plaats in, in het dagelijkse onderwijs.fototabletpaars
Aan de ene kant gebruiken we ICT om ons onderwijs te verbeteren. Alle klaslokalen van onze school zijn uitgerust met een digitaal schoolbord. De instructie van de leerkracht wordt door middel van dit bord visueel ondersteund. Alle groepen hebben een aantal computers in de klas waarop leerlingen computervaardigheden oefenen. De groepen 4 t/m 8 verwerken een deel van de oefenstof van taal, spelling en rekenen op een tablet. Wanneer een leerling een antwoord geeft op een opdracht, krijgt deze direct feedback. Ook kan de leerkracht live met de groep meekijken hoe de verwerkingsopdrachten worden gemaakt. Daarnaast worden kinderen direct doorgeleid naar extra oefenstof die past bij hun niveau van leren.
Aan de andere kant leren we met mediawijsheidprojecten de leerlingen op een verantwoorde manier om te gaan met sociale media. 

Diverse malen per jaar organiseren we projectweken waarin we intensief aan de slag gaan met thema's die niet dagelijks op het rooster staan. Het gaat hierbij o.a. om de cultuurweek (waarin bijvoorbeeld aandacht geschonken wordt aan dans, film of kunst), de week van de lentekriebels of mediawijsheid.

Goede communicatie met ouders vinden we erg belangrijk. Via nieuwsbrieven en Klasbord houden we ouders op de hoogte van de laatste nieuwtjes. De ontwikkeling van de kinderen wordt minimaal 2 maal per jaar besproken tijdens de oudergesprekken. Ouders zijn daarnaast altijd welkom om na schooltijd bij de leerkracht binnen te wandelen. Goede samenwerking met de oudervereniging en de medezeggenschapsraad vinden we een groot goed.

Naast een goede school waar kinderen zich op hun eigen tempo kunnen ontwikkelen, willen we ook een fijne school zijn, waar kinderen graag naar toe komen. Om dit te kunnen realiseren hebben we gelukkig hulp van veel ouders en vrijwilligers. Denkt u aan de hulp aan oudervereniging en team bij het organiseren van feesten als Sinterklaas, Carnaval en Koningsspelen. Daarnaast zijn we blij met onze versierouders, leesouders, klassenouders, anti-hoofdluizenmoeders en natuurlijk de ouders die mee rijden bij de diverse excursies.

Meer informatie over onze school vindt u in onze schoolgids.