Missie en visie

Waar staan wij voor ?

“Samen wijzer worden”  in een veilige leer- en werkomgeving waarin de leerling centraal staat, dat is de missie van onze school. Om dit te kunnen realiseren willen we open staan voor vernieuwingen en samen met ouders de gedeelde verantwoordelijkheid dragen. We willen heldere, duidelijk structuur en regels realiseren, binnen een aangenaam sociaal klimaat dat rekening houdt met verschillen tussen leerlingen, ouders en leerkrachten.

Hoe brengen we dit in de praktijk?

Wij vinden het als team erg belangrijk om leerlingen uit te dagen op zowel cognitief als sociaal gebied. Dit betekent dat we hoge doelen stellen en deze proberen te bewerkstelligen. Het is natuurlijk niet zo dat alle leerlingen aan dezelfde doelen kunnen voldoen en op dezelfde manier leren. We houden rekening met verschillen in aanleg, ontwikkeling en achtergrond en doen zo recht aan de eigenheid van ieder kind. In de afgelopen jaren hebben we het  “leerstofjaarklassensysteem“ aan de verschillen in aanleg en tempo bij de kinderen aangepast. We bekijken per kind wat haalbaar is. We spelen hier op in door instructie te geven op drie niveaus:

  1. Er zijn leerlingen die een korte instructie krijgen en zelfstandig aan het werk kunnen. Zij maken vaak minder basisstof en krijgen vervolgens verrijkingsstof aangeboden. Kinderen die echt even wat meer uitdaging nodig hebben en niet voldoende hebben aan de standaard verrijkingsstof, krijgen levelwerk aangeboden. Levelwerk is een leerlijn voor intelligente en (hoog)begaafde leerlingen in het basisonderwijs. 
  2. De middengroep volgt de klassikale instructie en verwerkt vervolgens de basisstof zelfstandig.
  3. Er bestaat ook in iedere groep een cluster met leerlingen die de basisstof niet zelfstandig kunnen verwerken. Zij hebben hier hulp bij nodig van de groepsleerkracht. Deze hulp krijgen ze tijdens de verlengde instructie. De leerkracht oefent de basisstof samen met de leerlingen in.

Eigentijdse didactische werkvormen, het coöperatief leren, nemen binnen ons onderwijs een belangrijke plaats in. Een aantal maal per week wordt een coöperatieve werkvorm aangeboden. Deze kan gericht zijn op het steeds op een andere manier verwerken van de leerstof. Op deze manier hopen we de motivatie en betrokkenheid van kinderen bij het onderwijs leerproces te versterken. De activiteit kan ook gericht zijn op het verbeteren van de sfeer in de klas, de klas-en teambouwers. Heel belangrijk in deze is een duidelijk zichtbare (zowel voor de kinderen als de leerkrachten) doorgaande lijn binnen de school.

Naast het werken aan de cognitieve ontwikkeling van de kinderen vinden we het bijdragen aan het versterken van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen ook erg belangrijk. We willen hen de vaardigheden meegeven om vol vertrouwen na groep 8 door te stromen naar een nieuwe school. Om dit te realiseren zijn bieden we de "Kanjertraining" aan. Deze methode is effectief gebleken bij het aanleren van sociale vaardigheden en bij pestproblematiek. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). Met behulp van een leerlingvolgsysteem bestaande uit leerkrachtobservaties en leerlingvragenlijsten wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling van alle kinderen in kaart gebracht en gevolgd.

ICT neemt een belangrijke plaats in, in het dagelijkse onderwijs.fototabletpaars
Aan de ene kant gebruiken we ICT om ons onderwijs te verbeteren. Alle klaslokalen van onze school zijn uitgerust met een digitaal schoolbord. De instructie van de leerkracht wordt door middel van dit bord visueel ondersteund. Alle groepen hebben een aantal computers in de klas waarop leerlingen computervaardigheden oefenen. De groepen 4 t/m 8 verwerken een deel van de oefenstof van taal, spelling en rekenen op een tablet. Wanneer een leerling een antwoord geeft op een opdracht, krijgt deze direct feedback. Ook kan de leerkracht live met de groep meekijken hoe de verwerkingsopdrachten worden gemaakt. Daarnaast worden kinderen direct doorgeleid naar extra oefenstof die past bij hun niveau van leren.
Aan de andere kant leren we met mediawijsheidprojecten de leerlingen op een verantwoorde manier om te gaan met sociale media. 

Diverse malen per jaar organiseren we projectweken waarin we intensief aan de slag gaan met thema's die niet dagelijks op het rooster staan. Het gaat hierbij o.a. om de cultuurweek (waarin bijvoorbeeld aandacht geschonken wordt aan dans, film of kunst), de week van de lentekriebels of mediawijsheid.

Goede communicatie met ouders vinden we erg belangrijk. Via nieuwsbrieven en Klasbord houden we ouders op de hoogte van de laatste nieuwtjes. De ontwikkeling van de kinderen wordt minimaal 2 maal per jaar besproken tijdens de oudergesprekken. Ouders zijn daarnaast altijd welkom om na schooltijd bij de leerkracht binnen te wandelen. Goede samenwerking met de oudervereniging en de medezeggenschapsraad vinden we een groot goed.

Naast een goede school waar kinderen zich op hun eigen tempo kunnen ontwikkelen, willen we ook een fijne school zijn, waar kinderen graag naar toe komen. Om dit te kunnen realiseren hebben we gelukkig hulp van veel ouders en vrijwilligers. Denkt u aan de hulp aan oudervereniging en team bij het organiseren van feesten als Sinterklaas, Carnaval en Koningsspelen. Daarnaast zijn we blij met onze versierouders, leesouders, klassenouders, anti-hoofdluizenmoeders en natuurlijk de ouders die mee rijden bij de diverse excursies.

Meer informatie over onze school vindt u in onze schoolgids.