Leerlingzorg op basisschool Theresia

Gedurende de hele loopbaan op onze school worden leerlingen intensief gevolgd in hun ontwikkeling. De groepsleerkracht heeft hierbij een belangrijke rol. Hij of zij volgt en observeert hoe de leerlingen zich ontwikkelen en wat ze beheersen binnen de leerstofgebieden. Ook volgt de groepsleerkracht nauwkeurig de inzet, belangstelling en het welbevinden van de leerlingen.  

Om vast te kunnen stellen of de leerlingen op niveau werken en de aangeboden stof goed beheersen maken we gebruik van toetsen die horen bij de lesmethodes en methode onafhankelijke toetsen van Cito. Door middel van deze toetsen wordt in kaart gebracht hoe een leerling zich ontwikkelt.  

Naast de verstandelijke ontwikkeling van leerlingen vinden we het ook van belang de sociale en emotionele ontwikkeling van leerlingen te volgen.

Op onze school werkt een intern begeleider. De intern begeleider draagt zorg voor de continuering, uitbouw en verbetering van de zorg op school. Zij bespreekt de leerlingen en de toetsgegevens met de leerkracht tijdens groepsbesprekingen en begeleidt de leerkrachten bij het vormgeven van de extra zorg voor de leerlingen. Dit gaat altijd in overleg met de ouders, omdat we het belangrijk vinden dat ouders goed op de hoogte zijn van de zorg voor hun kind.

 

leerling